S čím pomáháme

Oblasti poradenství

Financování exportních případů vč. pojistění

Ze samotné charakteristiky zahraničního obchodu vyplývá, že je spjat s vyššími finančními nároky. Důvodem není pouze geografická vzdálenost mezi místem výroby a místem spotřeby, ale také časový nesoulad mezi odesláním zboží a obdržením platby anebo rozdílná rizikovost exportující a importující země. Z toho vychází nutnost získat prostředky na překlenutí těchto překážek v podobě předexportního nebo exportního úvěru. Aby byla zvolena vhodná metoda financování, je třeba kvalifikovaně rozhodnout o volbě zdrojů pro získání nutných finančních prostředků a také vybrat vhodnou metodu zajištění jejich návratnosti v souvislosti s postoupenými riziky. Společnost London Market nabízí odborné poradenství při výběru vhodného financování a pomůže Vám vybrané financování zajistit jak na českém tak i na zahraničním trhu.

Politická rizika

Současná mezinárodně-politická situace často znesnadňuje průběh mezinárodních obchodních a investičních transakcí. Mezi hlavní rizikové faktory patří především nestabilní politické prostředí, zejména v rozvojových zemích, kde hrozí válka, revoluce, stávky či jiné nepokoje.

Vyvlastnění, konfiskace, odnětí licence, změny cenové regulace, nemožnost repatriace zisků, patří k nástrojům politiky, které stále více ohrožují majetek a často i vlastní existenci ekonomických subjektů. Budoucí investice, které mají generovat zisk, jsou doprovázeny stále rostoucím rizikem nečekaných negativních vlivů.

Důležitá je také ochrana zaměstnanců. Rostoucí rizika lidských únosů překračují tradiční formu a stávají se nástrojem celosvětově rozšířeného terorismu.

Řešením výše zmiňovaných problému je pojištění daných rizik, které Vám zjednoduší proces rozhodování a umožní naplnění Vašich cílů i přes nepříznivé podmínky nynějšího politického a ekonomického prostředí. Mezinárodní pojistné trhy nabízejí efektivní řešení těchto problémů, pojištěním hrozících rizik.

Kvalitní pojištění s vysokým mezinárodním ratingem rovněž umožní profinancování konkrétního projektu bankami popř. kapitálovými investory.

Nestabilní politické prostředí

 

Válka

Terorismus

Revoluce

Stávky

Nepokoje

Investiční
prostředí

 

Vyvlastnění

Odstup od smlouvy

Právní riziko

Investiční riziko

 

Obchodní
prostředí

 

Ekonomická rizika v dané zemi

Nesměnitelnost měny, transfer rizika

Kreditní rizika

Kreditní rizika

Kreditní a realizační (performance) rizika státního či privátního subjektu

Umožňuje pojištění rizika spočívajícího v neplnění dohodnutých finančních podmínek obchodním partnerem (soukromým či státním). Klíčové pro obchodníky a exportéry – produkt umožňuje jednodušší přístup k bankovnímu financování obchodů, neboť pokrývá rizika mnohdy obtížně řešitelná pro banky. Při řádném splnění požadavků je efektivita snížení rizika zaručena dle dohody Basel II.

Investiční riziko (riziko země)

Toto riziko lze charakterizovat pojmy jako konfiskace, znárodnění, deprivace, nesměnitelnost měny, válečné riziko či jiné politické ohrožení obchodu či investice, včetně porušení smluv hostitelskou vládou. Jde zpravidla o projekty v oblasti těžebního průmyslu, infrastruktury, energetiky, výroby, maloobchodu a distribuce.

Majetkové riziko (dlouhodobá aktiva)

Toto riziko lze charakterizovat pojmy jako konfiskace, znárodnění, deprivace, nesměnitelnost měny, válečné riziko či jiné politické ohrožení obchodu či investice, včetně porušení smluv hostitelskou vládou. Jde zpravidla o projekty v oblasti těžebního průmyslu, infrastruktury, energetiky, výroby, maloobchodu a distribuce.

Majetkové riziko (mobilní aktiva)

Majetkové riziko mobilních aktiv se vztahuje na mobilní zařízení, vybavení, stroje, dopravní prostředky, zásoby komodit a jiný movitý majetek. Používá se podobné krytí jako při investičním riziku se specifickými úpravami souvisejícími s povahou pojišťovaného majetku.

Riziko neplnění ze smlouvy (zmařená smlouva)

Pojištění pokrývá situace, kdy řádné plnění smlouvy je zmařeno politickými riziky. Tento produkt je často součástí krytí úvěrového rizika.  

Bond Risk

Vývozce či dodavatel je povinen poskytnout nabídku, platbu předem a garanci (záruku). Zde existuje riziko, že by příjemce nemusel dostát podmínkám příslušné smlouvy ať už z vlastního zapříčinění či v důsledku politické vyšší moci. Banky vydávající dluhopisy mohou trvat na řádném krytí úvěrového rizika svých klientů.

Analýzy rizikovosti obchodu či teritoria

Politické riziko, zejména na rozvíjejících se trzích, je často vnímáno jako značné investiční omezení. Firmy, které lépe zvládají rizika, jsou chráněny před nebezpečím vyvlastnění, prodlev vládních plateb, zrušení dovozních a vývozních licencí a jsou lépe schopni navrhnout a uskutečnit strategie, které pomohou řídit rizika.

Následující uvedené a mnoho dalších aspektů musí zodpovědný investor, financující subjekty a exekutivní management firem zvažovat při přípravě svých strategických a obchodních plánů a ve všech fázích jejich naplňování.

Společnost London Market připravuje rizikové analýzy teritoria, státu, popř. konkrétního regionu v rámci daného státu tak, aby investor/exportér mohl včas identifikovat a řídit výše uvedená rizika a dle potřeby nalézt nástroje na jejich minimalizaci.

Zdroje politických rizik

 

Nepřátelské postoje okolních států

Rasové, náboženské problémy

Politická nestabilita

Změny ve vládě, více mocenských center

Přetížené ekonomické prostředí

Regulace

Populistická politika

Rizika narušující
celosvětovou stabilitu

Oslabení role dolaru a eura

Růst cen ropy a strategických surovin

Přehřívání ekonomiky Číny

Rostoucí penzijní a rozpočtová krize v mnoha západních zemích

Mezinárodní terorismus

Rasové a náboženské otázky

Oslabená důvěra investorů

Asymetrická distribuce společenského bohatství
Hrozba různých pandemií 

Záruky a bondy - Bond Risk

Vývozce či dodavatel je povinen poskytnout nabídku, platbu předem a garanci (záruku). Zde existuje riziko, že by příjemce nemusel dostát podmínkám příslušné smlouvy ať už z vlastního zapříčinění či v důsledku politické vyšší moci. Banky vydávající dluhopisy mohou trvat na řádném krytí úvěrového rizika svých klientů.

LONDON MARKET a.s.

Národní 23
110 00 Praha 1
Česká republika

Telefon

+420 606 661 276

+420 604 756 748

Tato stránka využivá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.